Viimeisin päätöskurssi vs edellinen    -   ACG1V  6,700,60%   -   AFAGR  0,13-0,76%   -   AKTIA  12,60-0,16%   -   ALBBV  32,900,00%   -   ALMA  11,604,69%   -   ANORA  10,800,37%   -   APETIT  13,00-1,89%   -   ASPO  11,24-0,71%   -   ATRAV  11,401,42%   -   BAS1V  29,00-3,81%   -   BIOBV  1,872,19%   -   BITTI  5,311,14%   -   BOREO  61,202,68%   -   CAPMAN  3,081,65%   -   CAV1V  6,651,53%   -   CGCBV  46,962,71%   -   CONSTI  12,30-0,40%   -   CTH1V  3,590,06%   -   CTY1S  7,211,69%   -   DIGIA  7,200,28%   -   DIGIGR  0,040,56%   -   DOV1V  0,723,13%   -   EAB  2,990,00%   -   EEZY  6,20-0,96%   -   ELEAV  8,40-2,10%   -   ELISA  52,66-0,42%   -   ENDOM  0,271,49%   -   ENEDO  0,37-0,80%   -   ENENTO  31,40-1,57%   -   EQV1V  24,45-1,41%   -   ESENSE  7,96-1,73%   -   ETTE  17,05-0,29%   -   EVLI  24,50-0,81%   -   EXL1V  7,91-0,13%   -   FIA1S  0,660,64%   -   FORTUM  25,56-0,23%   -   FSC1V  4,62-0,11%   -   FSKRS  22,800,66%   -   GLA1V  1,171,30%   -   GOFORE  24,903,32%   -   HARVIA  53,40-0,74%   -   HKSAV  1,680,84%   -   HONBS  7,340,82%   -   HUH1V  37,700,78%   -   ICP1V  71,50-0,42%   -   IFA1V  1,43-0,35%   -   ILK2S  4,750,64%   -   INVEST  7,001,16%   -   KAMUX  10,93-0,82%   -   KCR  37,893,44%   -   KELAS  6,240,97%   -   KEMIRA  13,771,18%   -   KESKOB  27,71-1,00%   -   KNEBV  60,34-2,83%   -   KOJAMO  20,02-1,57%   -   KREATE  11,30-0,44%   -   KSLAV  16,350,93%   -   LAT1V  13,480,60%   -   LEHTO  0,83-2,24%   -   MARAS  2,529,57%   -   MEKKO  82,002,76%   -   METSB  9,263,81%   -   MOCORP  10,161,55%   -   MUSTI  27,88-3,40%   -   NDA-FI  11,451,56%   -   NELES  13,02-3,77%   -   NESTE  45,210,31%   -   NIXU  7,543,86%   -   NLG1V  1,95-1,02%   -   NOHO  7,65-1,42%   -   NOKIA  5,25-3,14%   -   OKDBV  2,06-0,72%   -   OLVAS  50,600,00%   -   OMASP  17,502,34%   -   OPTOMED  9,720,21%   -   ORNBV  35,25-1,26%   -   ORTHEX  10,40-0,95%   -   OUT1V  6,481,47%   -   OVARO  3,07-0,32%   -   PIHLIS  12,52-1,88%   -   PNA1V  0,75-0,27%   -   PON1V  42,500,47%   -   PUMU  5,65-1,74%   -   PUUILO  8,03-2,36%   -   QPR1V  1,72-0,29%   -   QTCOM  106,80-5,82%   -   RAIVV  3,36-1,03%   -   RAP1V  8,500,00%   -   RAUTE  20,100,50%   -   REG1V  51,25-2,75%   -   REKA  4,001,01%   -   ROBIT  4,453,97%   -   ROVIO  6,590,38%   -   SAA1V  13,561,50%   -   SAGCV  12,45-1,58%   -   SAMPO  45,321,59%   -   SCANFL  7,762,65%   -   SIEVI  1,892,49%   -   SIILI  14,62-0,27%   -   SOLTEQ  4,35-1,81%   -   SOPRA  0,360,00%   -   SOSI1  0,14-3,80%   -   SRV1V  0,531,92%   -   SSABBH  5,204,58%   -   SSH1V  3,173,59%   -   STERV  17,112,86%   -   STOCKA  2,01-2,43%   -   SUY1V  5,12-0,19%   -   TAALA  11,500,88%   -   TALLINK  0,610,00%   -   TELIA1  3,480,37%   -   TEM1V  1,34-1,03%   -   TIETO  27,080,97%   -   TLT1V  5,440,37%   -   TNOM  10,66-1,66%   -   TOKMAN  19,160,26%   -   TRH1V  0,853,66%   -   TTALO  11,22-1,41%   -   TULAV  0,552,59%   -   TYRES  34,090,00%   -   UNITED  14,704,63%   -   UPM  34,832,50%   -   UPONOR  21,043,04%   -   VAIAS  49,25-1,89%   -   VALMT  35,56-4,66%   -   VALOE  0,091,07%   -   VERK  7,100,00%   -   VIK1V  12,550,40%   -   WRT1V  12,73-1,09%   -   WUF1V  5,000,00%   -   YIT  4,681,92%